• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 247 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายศุภกร เปี่ยมสกุล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2
•
นางรุ่งนภา อัศวภูมิ • ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสารบรรณ
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
นายสุวิทย์ ประดิษฐ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
4
นางสาวเนตรนภา รัตนมงคล • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(หลักสูตร)
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
5
•
นายธีรยุทธ โนนหิน • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน อาคารสถานที่
6
นายอดุลย์ กัลยาแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
7
นายไพรวัลย์ สายพรม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
8
•
นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9
•
ประเสริฐ แสงเดือน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานการเงิน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
10
นายสุนันท์ สาอุด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
11
ว่าที่ร้อยตรีทวี ไวสีแสง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13
นายวิชัย แก้วอุดร • ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
14
นางสาวกฤติยาภรณ์ เหมุทัย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
15
•
น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
17
นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
18
นายเอกวิทย์ ธาตุไชย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
19
นายชำนาญ อยู่แพ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
20
นายชาญชัย ชาญสุข • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
21
•
นายวีระพจน์ ปรีพูล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
22
นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
23
นายพัสกร แก้วไสย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
24
•
นายจักรพันธ์ สินเทศ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
25
นายปรีชา เริงวิทย์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
26
นายสุวิช จันทรกอง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
27
•
นายสัญญา มะโนพันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
28
นายจรูญ พรมสุทธิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
29
•
นายสาโรจน์ เพ็งบุญ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
30
นายธนบดี อินทรเพชร • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
31
นางสาวเขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
32
•
นายสากล แนวตัน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน อาคารสถานที่
33
•
นายรณชัย อุปชีวะ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
34
•
นายนรินทร์ สิงห์สกุล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
35
•
น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
36
•
นายศักดิ์ชัย กลางหล้า • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
37
•
นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล • หัวหน้างาน อาคารสถานที่
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
38
•
นายเสกสรร ศรียศ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(หลักสูตร)
• ผู้แทน ฝ่ายวิชาการ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
39
นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร • หัวหน้างาน งานพัสดุ
40
นายทองดี มะปะทัง • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
41
•
นางณัชชา ชิ้นสวัสดิ์ • ข้าราชการพลเรือน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
• หัวหน้างาน งานบัญชี
42
•
น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานบัญชี
43
•
นางอิสราภา พิลาไชย • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
44
นายสมพาน ชิงชัย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
45
•
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
46
•
นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
47
•
นายพีระยุทธ มัฆนาโส • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
48
นายคณิต พิมพ์คำไหล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
49
นายวัชระ วิริยา • ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
50
นายมงคล บุญกอง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
51
นายชูชาติ เป็นมงคล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
52
นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
53
•
นายเลิศศักดิ์ เปศรี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
54
•
นายบุญมี ภูครองหิน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
55
•
นายภาคิน อัศวภูมิ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
56
•
นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
57
นายวรพงศ์ รอบรู้ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
58
นายธนัช ศรีเมือง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
59
นายรณชัย ฆ้องก่ำ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(หลักสูตร)
60
•
นายปริญญา ไชยสุรินทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
61
นายพลเทียน ด่านดาหาร • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
62
นายวัลลภ โพธิ์ใบ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
63
•
นายวิรัตน์ นิลนามะ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
64
นายวชิราวัฒน์ ภีมศิริวัฒนา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
66
•
นายสุชาติ คงเจริญ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
67
•
นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
68
•
นายเรืองสิทธ์ สุวรรณศรี • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
69
•
นายรชต คำพลแสน • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
70
•
นายอภิเดช ศิริตัง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
71
นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
72
นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
73
นายแหนม กาสี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
74
•
นายบัญชา เพ็งสว่าง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
75
นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ • หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
76
นายอำนาจ ทองแสน • หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
77
นายพุทธ ธรรมสุนา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
78
นายชัยณรงค์ บุตรจำนง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
79
นายไพฑูรย์ ยศเตา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
80
นายสมัย ก้งซุย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
81
นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์วิวัฒน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
82
•
นางนฤมล คงเจริญ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
83
นายปราโมช รูปสม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
84
•
นางวัฒนา โอทาตะวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
85
นายเกรียงไกร จันทร์โฮม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
86
นายจตุชัย บุดนาชิน • หัวหน้างาน งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
87
•
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
88
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
89
นายสุดเขต พุกพูน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
90
•
นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
91
•
นายวีระชัย โภคชัย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
93
•
นางนิภาพรรณ พิศอ่อน • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
94
นางสาวกอบกุล จงกลนี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
95
นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
96
นายวงศ์นิรัน ชึ้นงาม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
97
นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
98
•
นายคำปัน สิงห์ปั้น • หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
99
•
นายพินิจ บุญกว้าง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
100
•
นางรัชนีพร สุขเกษม • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ