• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 235 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
นายวิทยา พงษ์หนองโน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
102
•
นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
103
นายวชิราวัฒน์ ภีมศิริวัฒนา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
104
•
นายเสกสรร ศรียศ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(หลักสูตร)
• ผู้แทน ฝ่ายวิชาการ
105
นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
106
•
นางณัชชา ชิ้นสวัสดิ์ • ข้าราชการพลเรือน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
• หัวหน้างาน งานบัญชี
107
•
นางพนิดา สุขสบาย • ข้าราชการพลเรือน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
108
•
นายนันทวุฒิ พายุพัด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
110
นายสุธี กุลสุวรรณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
111
•
นายปรีดี ศรีนาม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
112
•
น.ส.พิมลวรรณ เมฆเวียน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
113
นายวีระวัฒน์ สัตนาโค • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
115
นายชินกร ยอดสง่า • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
116
นายวสันต์ บุญภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
117
•
นายนที ปัชชาเขียว • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
119
นายการุณ ศิลชัย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
120
•
น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
121
•
น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
122
นายวราทิตย์ กวางแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
123
นายภูธิต กิติเวียงชนก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
125
นายอนันต์ชัย โคตรแสนลี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
126
•
น.ส.นฤมล ลีพฤติ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
127
•
นายนฤพนธ์ บุญเสนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
128
•
นายวัชชิระ สังฆะมณี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
129
นายทนงศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
130
•
น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
131
นายทวัณ เสนามงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
132
•
นายวัชระ เบ้าเฮือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
133
•
นายจักรพงษ์ อุประโคตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
135
•
นายสุวพิชญ์ โมรา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
136
•
นายณัฏฐกร สาสิงห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
138
นายชาญวิทย์ ศรีสิงห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
139
•
น.ส.อัจฉรา นามบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
140
นายสุพร เจริญสุข • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
141
•
น.ส.เกวลิน เพ็งบุญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
142
•
นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
143
•
นายปรัชญา มัฆนาโส • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
144
•
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
145
นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
146
นายสุนันท์ สาอุด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
147
นายคมสันต์ คำพิมพา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
148
•
นายฐิติพงศ์ เติมตระกูลลักษณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
149
นายจาตุรงค์ นันท์ชนะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
150
นายทศพล อุภัยพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
151
•
น.ส.อารีรัตน์ ลิตาพัณณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
152
นายภรป ทับทิม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
153
นายสุริยา สมงาม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
154
•
นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
155
•
นายบัญชร จิตกาง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
156
น.ส.วงศ์ตะวัน พูลเทกอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
158
•
นางสาวนนทรี ศิริบุญมี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
159
•
นายธรรมนูญ ขลิบเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
160
นายพิทักษ์ เหนือโพธิ์ทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
161
นส. พรพิรุณ ไชยฮะกิจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
162
นายเขมชาติ วรพุฒ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
163
•
น.ส.ชนิสรา แสนทิ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
164
นายพรประชา สุทธิประภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
165
นายสมัย หย่อนหมื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
166
นายคมสันต์ คำทองทิพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
168
น.ส.รุจิรา แซ่ปึง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
169
น.ส.ธีรัจฉรา คำดีบุญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
170
นายแสงเทียน ทองนาค • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
171
นางสาวยุภาวดี พรมสาร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
173
•
นายสุรชัย โคตรแสนลี • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
174
•
นางสมคิด งามปัญญา • ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
176
นายประสพ สุวรรณชัยรบ • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
178
•
นายธีรยุทธ โนนหิน • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
181
นายพรศักดิ์ คำตะพันธ์ • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
183
•
นางสุพรรณี สุดนางาม • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
187
นางวาสนา แสนคำ • ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
188
นายเทียบ ดีษะเกตุ • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
191
•
นายสง่า สมบูรณ์ • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
192
•
นายสุระเดช ยิ่งคงดี • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
193
•
นายอิศรานุพงษ์ ศรีรัตน์ • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
194
นางสลาลัย ศรีรักษา • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
195
นายไมตรี ขันสีนวน • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
196
น.ส.รัติยา ศรีจันทรา • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
197
•
น.ส.ณัฎฐนันท์ โมรา • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
198
•
น.ส.เนตรนพิศ เทศจำปา • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
199
•
น.ส.ณัญกานต์ ซีแพง • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
200
•
น.ส. สิริกร พิมพ์โต • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ