• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 235 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
•
นายนรินทร์ สิงห์สกุล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
103
•
นายฤทธิพร แก้ววิเชียร • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
104
นางพัชรา ศิริรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
105
•
น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
106
•
นางณัชชา ชิ้นสวัสดิ์ • ข้าราชการพลเรือน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
• หัวหน้างาน งานบัญชี
107
•
นางพนิดา สุขสบาย • ข้าราชการพลเรือน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
108
น.ส.ธีรัจฉรา คำดีบุญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
109
นายแสงเทียน ทองนาค • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
110
นางสาวยุภาวดี พรมสาร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
111
•
น.ส.ชนิสรา แสนทิ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
112
นายพรประชา สุทธิประภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
113
นายสมัย หย่อนหมื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
114
นายคมสันต์ คำทองทิพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
116
น.ส.รุจิรา แซ่ปึง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
117
•
น.ส.พิมลวรรณ เมฆเวียน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
118
นายวีระวัฒน์ สัตนาโค • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
120
•
นายนันทวุฒิ พายุพัด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
122
นายสุธี กุลสุวรรณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
123
•
นายปรีดี ศรีนาม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
124
•
น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
125
•
น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
126
นายวราทิตย์ กวางแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
127
นายภูธิต กิติเวียงชนก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
128
นายชินกร ยอดสง่า • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
129
นายวสันต์ บุญภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
130
•
นายนที ปัชชาเขียว • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
132
นายการุณ ศิลชัย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
133
•
นายวัชชิระ สังฆะมณี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
134
นายทนงศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
135
•
น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
136
นายทวัณ เสนามงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
138
นายอนันต์ชัย โคตรแสนลี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
139
•
น.ส.นฤมล ลีพฤติ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
140
•
นายนฤพนธ์ บุญเสนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
141
•
นายณัฏฐกร สาสิงห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
143
•
นายวัชระ เบ้าเฮือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
144
•
นายจักรพงษ์ อุประโคตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
146
•
นายสุวพิชญ์ โมรา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
147
•
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
148
นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
149
นายสุนันท์ สาอุด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
150
นายชาญวิทย์ ศรีสิงห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
151
•
น.ส.อัจฉรา นามบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
152
นายสุพร เจริญสุข • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
153
•
น.ส.เกวลิน เพ็งบุญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
154
•
นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
155
•
นายปรัชญา มัฆนาโส • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
156
•
น.ส.อารีรัตน์ ลิตาพัณณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
157
นายภรป ทับทิม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
158
นายสุริยา สมงาม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
159
•
นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
160
นายคมสันต์ คำพิมพา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
161
•
นายฐิติพงศ์ เติมตระกูลลักษณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
162
นายจาตุรงค์ นันท์ชนะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
163
นายทศพล อุภัยพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
164
นายพิทักษ์ เหนือโพธิ์ทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
165
นส. พรพิรุณ ไชยฮะกิจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
166
นายเขมชาติ วรพุฒ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
167
•
นายบัญชร จิตกาง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
168
น.ส.วงศ์ตะวัน พูลเทกอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
170
•
นางสาวนนทรี ศิริบุญมี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
171
•
นายธรรมนูญ ขลิบเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
172
นางวาสนา แสนคำ • ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
173
นายเทียบ ดีษะเกตุ • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
176
•
นายสุรชัย โคตรแสนลี • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
177
•
นางสมคิด งามปัญญา • ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
179
นายประสพ สุวรรณชัยรบ • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
181
•
นายธีรยุทธ โนนหิน • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
185
นายพรศักดิ์ คำตะพันธ์ • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
186
•
นางสุพรรณี สุดนางาม • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
190
น.ส.รัติยา ศรีจันทรา • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
192
•
นายสง่า สมบูรณ์ • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
193
•
นายสุระเดช ยิ่งคงดี • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
194
•
นายอิศรานุพงษ์ ศรีรัตน์ • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
195
นางสลาลัย ศรีรักษา • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
196
นายไมตรี ขันสีนวน • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
197
•
น.ส.ณัญกานต์ ซีแพง • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
198
•
น.ส. สิริกร พิมพ์โต • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
199
•
น.ส.สุจิตรา หมู่โยธา • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
200
•
นางศิริรัตน์ สิงห์สกุล • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ