• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 235 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
102
นายคณิต พิมพ์คำไหล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
103
•
นายวิรัตน์ นิลนามะ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
104
นายสมัย ก้งซุย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
105
•
นายจักรพันธ์ สินเทศ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
106
•
นางพนิดา สุขสบาย • ข้าราชการพลเรือน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
107
•
นางณัชชา ชิ้นสวัสดิ์ • ข้าราชการพลเรือน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
• หัวหน้างาน งานบัญชี
109
นายอนันต์ชัย โคตรแสนลี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
110
•
น.ส.นฤมล ลีพฤติ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
111
•
นายนฤพนธ์ บุญเสนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
112
•
นายวัชชิระ สังฆะมณี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
113
นายทนงศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
114
•
น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
115
นายทวัณ เสนามงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
116
•
นายวัชระ เบ้าเฮือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
117
•
นายจักรพงษ์ อุประโคตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
119
•
นายสุวพิชญ์ โมรา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
120
•
นายณัฏฐกร สาสิงห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
122
นายชาญวิทย์ ศรีสิงห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
123
•
น.ส.อัจฉรา นามบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
124
นายสุพร เจริญสุข • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
125
•
น.ส.เกวลิน เพ็งบุญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
126
•
นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
127
•
นายปรัชญา มัฆนาโส • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
128
•
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
129
นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
130
นายสุนันท์ สาอุด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
131
นายคมสันต์ คำพิมพา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
132
•
นายฐิติพงศ์ เติมตระกูลลักษณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
133
นายจาตุรงค์ นันท์ชนะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
134
นายทศพล อุภัยพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
135
•
น.ส.อารีรัตน์ ลิตาพัณณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
136
นายภรป ทับทิม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
137
นายสุริยา สมงาม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
138
•
นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
139
•
นายบัญชร จิตกาง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
140
น.ส.วงศ์ตะวัน พูลเทกอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
142
•
นางสาวนนทรี ศิริบุญมี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
143
•
นายธรรมนูญ ขลิบเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
144
นายพิทักษ์ เหนือโพธิ์ทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
145
นส. พรพิรุณ ไชยฮะกิจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
146
นายเขมชาติ วรพุฒ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
147
•
น.ส.ชนิสรา แสนทิ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
148
นายพรประชา สุทธิประภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
149
นายสมัย หย่อนหมื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
150
นายคมสันต์ คำทองทิพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
152
น.ส.รุจิรา แซ่ปึง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
153
น.ส.ธีรัจฉรา คำดีบุญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
154
นายแสงเทียน ทองนาค • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
155
นางสาวยุภาวดี พรมสาร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
156
•
นายนันทวุฒิ พายุพัด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
158
นายสุธี กุลสุวรรณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
159
•
นายปรีดี ศรีนาม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
160
•
น.ส.พิมลวรรณ เมฆเวียน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
161
นายวีระวัฒน์ สัตนาโค • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
163
นายชินกร ยอดสง่า • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
164
นายวสันต์ บุญภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
165
•
นายนที ปัชชาเขียว • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
167
นายการุณ ศิลชัย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
168
•
น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
169
•
น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
170
นายวราทิตย์ กวางแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
171
นายภูธิต กิติเวียงชนก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
173
•
นายธีรยุทธ โนนหิน • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
176
นายพรศักดิ์ คำตะพันธ์ • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
178
•
นางสุพรรณี สุดนางาม • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
182
นางวาสนา แสนคำ • ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
183
นายเทียบ ดีษะเกตุ • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
186
•
นายสุรชัย โคตรแสนลี • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
187
•
นางสมคิด งามปัญญา • ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
189
นายประสพ สุวรรณชัยรบ • ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่
190
•
นายสุระเดช ยิ่งคงดี • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
191
•
นายอิศรานุพงษ์ ศรีรัตน์ • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
192
นางสลาลัย ศรีรักษา • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
193
นายไมตรี ขันสีนวน • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
194
น.ส.รัติยา ศรีจันทรา • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
196
•
นายสง่า สมบูรณ์ • ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่
197
•
น.ส.นุชนาฏ บุญผา • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
198
•
น.ส.ชลธิชา คำหงษา • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
199
•
ว่าที่ ร.ต.ชัชวาลย์ มุงคุณ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
200
นายสัญชัย วังคำ • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ