• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 235 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
201
•
น.ส.สุจิตรา หมู่โยธา • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
202
•
นางศิริรัตน์ สิงห์สกุล • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
203
•
น.ส.สิรีธร อุปสิทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
204
นางลดาวัลย์ สร้อยสังวาลย์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
205
น.ส.นิภาดา จันแดง • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
206
นายกฤษฎา เชิดพานิช • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
207
•
นางสาวนันท์ชญาน์ ศรีวัฒนทรัพย์ • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
208
•
นางสุชีรา มะรี • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
209
•
น.ส.นุชนาฏ บุญผา • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
210
•
น.ส.ชลธิชา คำหงษา • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
211
•
ว่าที่ ร.ต.ชัชวาลย์ มุงคุณ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
212
นายสัญชัย วังคำ • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
213
•
นายกฤษดา กุลกั้ง • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
214
นายวิธวิทย์ ศันติวิวัฒนพงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
215
•
นายธนาธิป ภักดีศรี • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
216
•
น.ส. ศิริกาญจน์ กันลัยพันธุ์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
217
•
ส.อ.หญิงเพชรจิรารัตน์ รังศรี • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
218
•
น.ส.สุทธิดา จันทวงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(หลักสูตร)
219
•
นางรัตน์ติกา เกตานนท์ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
220
•
น.ส. เมลานี โนนหิน • เจ้าหน้าที่ งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
221
•
น.ส.จิราภรณ์ สิมสีดา • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
222
•
น.ส.อริศรา เขมะรัง • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
223
•
นางปารมิตา ชุมภูนท์ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
224
นายธนาเสฎฐ์ พึ่งกิจทวีโชติ • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
225
•
น.ส.สิวิรินทร์ แย้มเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
226
นส. อรวรรณ วุฒิเสน • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
227
•
นางสุภาดา พลทัสสะ • เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
228
นางอัจฉรา บุญพรม • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
229
•
น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
230
•
นางสุคลนี โยประทุม • พนักงานราชการ(พัสดุ) งานพัสดุ
231
•
นางสาวละออ ดาขาว • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน การเรียนการสอนระดับ ป.ตรี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
232
•
นายสมศักดิ์ คำมะมูล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
233
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
234
นางณัฐพัชร์ งานรุ่งเรืองเกิด • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ข้าราชการพลเรือน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
237
นายสงัด พลทะจักร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ลูกจ้างประจำ งานสารบรรณ
238
•
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
239
•
นายจักรกฤษ รอดสุข • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ